شریک

کمک به پناهندگان Stemwede با گروه کاری پناهندگی توسط:

 

 

 

 

به نمایندگی از جامعه کار می کند

 

 

 

 

این وب سایت به عنوان بخشی از “KOMM-AN NRW” با بودجه ایالت نوردراین-وستفالن ایجاد شده است.

 

 

 

nrw_mags_cmyk