مواد

مواد کمکی زیر برای پناهندگان در حال حاضر برای دانلود در دسترس است (به زبان آلمانی):

بروشور “چگونه می توانم کمک کنم؟ (PDF)
کارت ویزیت کمک به پناهندگان (PDF)مواد کمکی زیر برای پناهندگان در حال حاضر برای دانلود در دسترس است (به زبان آلمانی):